Upravni postupci

Kako privredni subjekti, skoro svakodnevno imaju komunikaciju sa različitim upravnim organima, na raspolaganju smo našim klijentima  u pogledu:
  • sastavljanja zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka, kao i tužbi u upravnom sporu;
  • zastupanja u svim postupcima pred organima državne Uprave, takođe i pred Upravnim sudom.