• Postupak prinudne likvidacije se može pokrenuti isključivo iz razloga propisanih Zakonom o privrednim društvima.
  • Postupak prinudne likvidacije pokreće i vodi Agencija za privredne registre- Registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: APR).
  • Razlozi za pokretanje postupka prinudne likvidacije mogu biti otklonjivi i neotklonjivi.
  • U otklonjive razloge spada i slučaj kada privredno društvo ostane bez zakonskog zastupnika (u daljem tekstu: direktor), a novog ne registruje u roku od 3 meseca od dana brisanja prethodnog direktora iz APR.
  • APR objavljuje obaveštenje da su se stekli razlozi za prinudnu likvidaciju jer je privredno društvo ostalo bez direktora, i isto poziva da u roku od 90 dana od dana objave obaveštenja otkloni navedeni razlog i registruje promenu podataka u skladu sa Zakonom o postupku registracije u APR.
  • Ako privredno društvo u navedenom roku ne otkloni razlog za prinudnu likvidaciju, APR po službenoj dužnosti donosi rešenje o pokretanju postupka prinudne likvidacije i privredno društvo prevodi u status ,,u prinudnoj likvidaciji“ (u daljem tekstu: Rešenje).
  • Izjavljivanjem žalbe, privredno društvo može pobijati Rešenje ako je do momenta njegovog donošenja donelo odluku o imenovanju novog direktora, ali takvu promenu nije registrovalo.
  • Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana prijema Rešenja, drugostepenom organu- ministru nadležnom za poslove privrede, preko APR.
  • Prilikom odlučivanja o žalbi, drugostepeni organ može poništiti Rešenje, te naložiti APR da status privrednog društva vrati u ,,aktivan“ i odredi rok za podnošenje registracione prijave promene direktora, a sve ukoliko smatra da je privredno društvo pokazalo nameru da otkloni razlog prinudne likvidacije.

Dakle, iz konkretne situacije zaključujemo da postoji mogućnost poništenja Rešenja ukoliko je do momenta njegovog donošenja odluka o imenovanju novog direktora doneta, ali takva promena u APR nije registrovana.

Ovaj tekst se odnosi isključivo na opisanu situaciju i ne predstavlja pravni savet, već stav autora.