Kompanijsko pravo

U okviru kompanijskog prava našim klijentima pružamo celokupan tretman od samog osnivanja, trajanja, promena pa do prestanka njihovih subjektiviteta, a posebno pružamo sledeće usluge:
  • registracije privrednih subjekata i pravnih lica, što podrazumeva privredna društva, preduzetnike, ustanove, ordinacije, udruženja, zadužbine i fondacije (DMP je u toku sa svim novostima informacione tehnologije, te omogućava klijentima i elektronsku registraciju privrednih subjekata koja se odlikuje preciznošću, bržim odlučivanjem APR-a, kao i manjim iznosima naknada);
  • izrade internih opštih i pojedinačnih akata privrednih subjekata u skladu sa svim pozitivnopravnim propisima;
  • usklađivanja akata sa novim izmenama pozitivnopravnih propisa;
  • promene podataka privrednih subjekata;
  • sprovođenje statusnih promena;
  • sprovođenje postupka likvidacije;
  • davanja pravnih saveta u vezi sa različitim akvizicijama u pogledu akcija, udela i imovine privrednih subjekata u drugim privrednim društvima;
  • zastupanje u postupcima kupovine stečajnog dužnika pravnog lica;
  • sveobuhvatne pravne analize privrednih društava (legal due diligence).