• Mogućnost osnivanja jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću elektronskim putem u Agenciji za privredne registre – Registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: APR) postoji od oktobra 2018. godine, dok mogućnost osnivanja višečlanog društva sa ograničenom odgovornošću na ovaj način postoji od juna 2019. godine.
  • Počev od 18.05.2023. godine, podnošenje prijave osnivanja privrednog društva biće moguće isključivo u elektronskom obliku (u daljem tekstu: e-prijava).
  • Prilikom podnošenja e-prijave, podnosilac iste mora da poseduje: elektronski potpis, instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju (aplikacija za elektronsko potpisivanje dizajnirana od strane APR), mogućnost plaćanja elektronskim putem (Visa, MasterCard ili Dina platne kartice), otvoren nalog na sistemu APR.
  • Dokumenta koja se prilažu uz e-prijavu moraju biti u formi elektronskog dokumenta (osnivački akt, potvrda banke o uplaćenom novčanom kapitalu i slično) – dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku/digitalizovani dokument (dokument pretvoren iz papirnog u elektronski oblik).
  • Za potrebe podnošenja e-prijave, digitalizaciju dokumenta (pretvaranje dokumenta iz papirnog u elektronski oblik) može izvršiti advokat kao ovlašćeno lice, ukoliko je isti istovremeno i podnosilac te prijave.
  • Advokat vrši digitalizaciju dokumenta na taj način što svojim elektronskim potpisom garantuje da je imao originalan dokument koji je izvorno nastao u papirnom obliku, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, čime potvrđuje istovetnost takvog dokumenta i njegovog papirnog oblika.

Dakle, osnivački akt overen/solemnizovan od strane javnog bležnika, kao i ostala potrebna dokumenta za podnošenje e-prijave dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta čiju digitalizaciju može izvršiti advokat kao ovlašćeno lice u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu i Zakonom o postupku registracije u APR.

Naša advokatska kancelarija je do sada elektronskim putem osnovala na desetine privrednih društava, te možemo potvrditi da se ovaj način registracije odlikuje preciznošću, manjim iznosima naknada, kao i bržim odlučivanjem APR.